Política de privacitat

Raquel Martin Castillo posa a la seva disposició a través de la pàgina web http://www.bastonsamunt.es/ la present política de privacitat amb la finalitat d’informar-lo, de manera detallada, sobre com tractem les seves dades personals i protegim la seva privacitat i la informació que ens proporciona. En cas d’introduir modificacions en un futur sobre la mateixa li ho comunicarem a través de la pàgina web o a través d’altres mitjans de manera que pugui conèixer les noves condicions de privacitat introduïdes.
En compliment del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals l’informem del següent:

Responsable del Tractament
Titular: Raquel Martin Castillo – NIF: 52154608S
Domicili social: C/ Francesc Macià, 22 08480 L’Ametlla del Vallès Barcelona
Telèfon: 645186445 – Correu electrònic: hola@bastonsamunt.es
Pàgina web: http://www.bastonsamunt.es/

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En Raquel Martin Castillo recaptem i tractem la seva informació personal amb caràcter general per a gestionar la relació que mantenim amb vostè sent les principals finalitats que tenim identificades les següents:
– Gestió i contractació dels productes i serveis oferts per la nostra empresa
– Canalitzar les sol·licituds d’informació, suggeriments i reclamacions que ens pugui fer arribar
– Mantenir-li informat sobre esdeveniments, ofertes, productes i serveis que puguin resultar del seu interès a través de diferents canals de comunicació sempre que vostè hagi prestat el seu consentiment.
– Gestió de la relació laboral, en el cas dels nostres empleats.
– Gestió de la relació comercial mantinguda amb els nostres proveïdors


Com recaptem la seva informació?
Recaptem la seva informació personal a través de diferents mitjans, però sempre serà informat en el moment de la recollida mitjançant clàusules informatives sobre el responsable del tractament, la finalitat i la base legal d’aquest, els destinataris de les dades i el període de conservació de la seva informació, així com la forma en què pot exercir els drets que li assisteixen en matèria de protecció de dades.
En general, la informació personal que tractem es limita a dades identificatives (nom i cognoms, data de naixement, domicili, DNI, telèfon i correu electrònic), serveis contractats i dades de pagament i facturació.
En els casos de gestió i selecció de personal recollim les dades acadèmiques i professionals per a poder atendre les obligacions derivades del manteniment de la relació laboral o en el seu cas, entrar a formar part de la nostra plantilla.
Raquel Martin Castillo utilitza xarxes socials i aquesta és una altra manera d’arribar a vostè. La informació recollida a través dels missatges i comunicacions que publica pot contenir informació personal que es troba disponible en línia i accessible al públic. Aquestes xarxes socials compten amb les seves pròpies polítiques de privacitat on s’explica com utilitzen i comparteixen la seva informació, per la qual cosa Raquel Martin Castillo li recomana que les consulti abans de fer ús d’aquestes per a confirmar que està d’acord amb la forma en què la seva informació és recollida, tractada i compartida.


Responsabilitat de l’usuari
En facilitar-nos les seves dades a través de canals electrònics, l’usuari garanteix que és major de 14 anys i que les dades facilitades a Raquel Martin Castillo són veritables, exactes, complets i actualitzats. A aquest efecte, l’usuari confirma que respon de la veracitat de les dades comunicades i que mantindrà convenientment actualitzada aquesta informació de manera que respongui a la seva situació real, fent-se responsable de les dades falses i inexactes que pogués proporcionar, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se.


Quant conservem la seva informació?
En Raquel Martin Castillo només conservem la seva informació pel període de temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual va ser recollida, donar compliment a les obligacions legals que ens venen imposades i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per la qual les dades van ser recaptades.
Si en algun moment hem recollit les seves dades per a dirigir-nos a vostè com a potencial usuari dels nostres serveis o donar resposta a una sol·licitud d’informació realitzada per part seva, aquestes dades seran conservats per un màxim de 2 anys des de la seva recollida, passant a eliminar-se transcorregut aquest termini si no s’ha formalitzat una relació contractual o en el moment en què així ens el sol·liciti.
En tot cas, i per regla general, mantindrem la seva informació personal mentre existeixi una relació contractual que ens vinculi o vostè no exerceixi el seu dret de supressió i/o limitació del tractament, i en aquest cas, la informació serà bloquejada sense donar-li ús més enllà de la seva conservació, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pogués derivar-se algun tipus de responsabilitat que hagués de ser atesa.


A qui comuniquem les seves dades?
En general, en Raquel Martin Castillo no compartim la seva informació personal, excepte aquelles cessions que hem de realitzar sobre la base d’obligacions legals imposades.
Encara que no es tracta d’una cessió de dades, per a prestar-li el servei sol·licitat pot ser que terceres empreses, que actuen com a proveïdors nostres, accedeixin a la seva informació per a dur a terme el servei que els hem contractat. Aquests encarregats accedeixen a les seves dades seguint les nostres instruccions i sense que puguin utilitzar-los per a una finalitat diferent i mantenint la més estricta confidencialitat.
Així mateix, la seva informació personal estarà a la disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de possibles responsabilitats nascudes del tractament.


Transferències internacionals de dades
No existeixen transferències internacionals de les seves dades a països fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE).
Amb els nostres proveïdors hem acordat que, per a la prestació del servei contractat, facin ús de servidors situats en el EEE i si, en un futur, necessitéssim fer ús de servidors localitzats fora del territori de la UE, s’adoptaran les mesures adequades, que seran incorporades a aquesta Política de Privacitat, garantint que aquests proveïdors es troben sota l’acord de Privacy Shield o que existeixen altres garanties adequades.


Quins són els seus drets en relació amb el tractament de les seves dades i com pot exercir-los?
La normativa en matèria de protecció de dades permet que pugui exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan escaigui.
Aquests drets es caracteritzen pel següent:
– El seu exercici és gratuït, tret que es tracti de sol·licituds manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu), i en aquest cas Raquel Martin Castillo podrà cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats o negar-se a actuar
– Pot exercir els drets directament o per mitjà del teu representant legal o voluntari
– Hem de respondre a la seva sol·licitud en el termini d’un mes, encara que, si es té en compte la complexitat i nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini en altres dos mesos més.
– Tenim l’obligació d’informar-lo sobre els mitjans per a exercitar aquests drets, els quals han de ser accessibles i sense poder denegar-li l’exercici del dret pel sol motiu d’optar per un altre mitjà. Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan sigui possible, tret que ens sol·liciti que sigui d’una altra manera.
– Si Raquel Martin Castillo no dona curs a la sol·licitud, l’informarà, a tot tardar en un mes, de les raons de la seva no actuació i la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control.


A fi de facilitar el seu exercici, li facilitem els enllaços al formulari de sol·licitud de cadascun dels drets:
Formulari exercici del dret d’accés
Formulari d’exercici del dret de rectificació
Formulari d’exercici del dret d’oposició
Formulari d’exercici del dret de supressió (dret “a l’oblit”)
Formulari d’exercici del dret a la limitació del tractament
Formulari d’exercicis del dret a la portabilitat
Formulari d’exercici a no ser objecte de decisions individuals automatitzades


Per a exercir els seus drets Raquel Martin Castillo posa a la seva disposició els següents mitjans:
1. Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a Raquel Martin Castillo, C/ Francesc Macià, 22 08480 L’Ametlla del Vallès Barcelona Ref. Exercici de Drets LOPD.
2. Enviant formulari escanejat i signat a l’adreça de correu electrònic hola@bastonsamunt.es indicant en l’assumpte Exercici de Drets LOPD.
En tots dos casos, haurà d’acreditar la seva identitat acompanyant fotocòpia o si escau, còpia escanejada, del seu DNI o document equivalent per a poder verificar que només donem resposta a l’interessat o el seu representant legal, havent d’aportar en aquest cas documento acreditatiu de la representació.
Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, l’informem que podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquest efecte a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.


Com protegim la seva informació?
En Raquel Martin Castillo ens comprometem a protegir la seva informació personal.
Utilitzem mesures, controls i procediments de caràcter físic, organitzatiu i tecnològic, raonablement fiables i efectius, orientats a preservar la integritat i la seguretat de les seves dades i garantir la seva privacitat.
A més, tot el personal amb accés a les dades personals ha estat format i té coneixement de les seves obligacions en relació amb els tractaments de les seves dades personals.
En el cas dels contractes que subscrivim amb els nostres proveïdors incloem clàusules en les quals se’ls exigeix mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal als quals hagin tingut accés en virtut de l’encàrrec realitzat, així com implantar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament de les dades personals.
Totes aquestes mesures de seguretat són revisades de manera periòdica per a garantir la seva adequació i efectivitat.
No obstant això, la seguretat absoluta no es pot garantir i no existeix cap sistema de seguretat que sigui impenetrable pel que, en el cas de qualsevol informació objecte de tractament i sota el nostre control es veiés compromesa a conseqüència d’una bretxa de seguretat, prendrem les mesures adequades per a investigar l’incident, notificar-lo a l’Autoritat de Control i, en el seu cas, a aquells usuaris que s’haguessin pogut veure afectats perquè prenguin les mesures adequades.